Available courses

Sieć współpracy i samokształcenia zrzesza nauczycieli fizyki i nauczycieli przedmiotów przyrodniczych. To miejsce służy wymianie doświadczeń i pomysłów oraz realizacji wspólnie podjętych działań. Kontakt z innymi nauczycielami pozwala zdobywać nowe kompetencje i umiejętności. 

Udział w sieci jest bezpłatny.

Sieć współpracy nauczycieli techniki szkół podstawowych pozwala na wymianę myśli, pomysłów i dzielenie się dobrymi praktykami wśród nauczycieli przedmiotu. Może też być miejscem inspiracji i szukania nowych pomysłów na prowadzenie swoich lekcji.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Sieć współpracy i samokształcenia: Nauka Zawodu pozwala nauczycielom przedmiotów zawodowych na wyrażanie swojej opinii, dzielenie się doświadczeniami oraz znajdowanie odpowiedzi na problemy związane z kształceniem zawodowym. 

Platforma działa w celu ułatwienia pracy zawodowej oraz umożliwienia wzajemnych kontaktów wśród osób, które utożsamiają się z problematyką kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz chcą mieć wpływ na zmiany.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Sieć współpracy i samokształcenia Nauczycieli Matematyki to jedna z nowoczesnych form doskonalenia, w której nauczyciele otrzymują wsparcie i rozwijają swój warsztat pracy korzystając z wiedzy i doświadczenia jej uczestników.

Udział w sieci jest bezpłatny.

Sieć psychologów i pedagogów szkolnych udziela wszystkim zainteresowanym profesjonalnego wsparcia w ramach dobrych praktyk z uwzględnieniem prawa oświatowego i propozycji pracy psychologa i pedagoga szkolnego, szczególnie z zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Wspiera merytorycznie uczestników oraz specjalistycznie poprzez udzielanie wsparcia i pomocy uczniom i ich rodzicom, nauczycielom, wychowawcom w przedszkolach, szkołach i placówkach, którzy napotykają wyzwania lub trudności dydaktyczno-wychowawcze.

Spotkania odbywają się w trzeci czwartek miesiąca.

Sieć doradców zawodowych ma na celu doskonalenie warsztatu pracy doradcy zawodowego w zakresie stosowanych metod i form pracy oraz prowadzenia dokumentacji doradztwa zawodowego. Współpraca w Grupie Wsparcia służy także rozwijaniu kompetencji doradców w zakresie umiejętności diagnozowania predyspozycji edukacyjno – zawodowych uczniów oraz sposobów planowania i organizowania procesu doradczego.

Sieć nauczycieli bibliotekarzy działa w celu poprawy jakości i wizerunku placówki w środowisku szkolnym i lokalnym poprzez podnoszenie kompetencji komunikacyjnych. W wyniku pracy sieci nauczyciele bibliotekarze znają, stosują przepisy RODO i promują legalne źródła kultury.

Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół umożliwia wymianę doświadczeń, wspiera w rozwoju i poprawie funkcjonowania jednostek oświatowych w kwestii planowania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, oceny pracy i doskonalenia swojej pracy.


Sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów przedszkoli umożliwia wymianę doświadczeń, wspiera w rozwoju i poprawie funkcjonowania jednostek oświatowych w kwestii planowania, sprawowania nadzoru pedagogicznego, oceny pracyi doskonalenia swojej pracy.